Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüş depgini şu ýylyň dört aýynda 6 göterimden geçdi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde 2017-nji ýylyň dört aýynda ýurduň jemi içerki önüminiň ösüş depgini 6,2 göterime, şol sanda senagat pudagynda 2,1 göterime, gurluşykda 4,3 göterime, ulag we aragatnaşyk pudagynda 10,8 göterime, söwdada 10 göterime, oba hojalygynda 3,5 göterime, hyzmatlar ulgamynda 10,7 göterime barabar boldy.
Şu ýylyň dört aýynda daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan we eksporta iberilýän önümleriň önümçiliginiň giňeldilmegine gönükdirilen karz serişdeleriniň möçberi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 28,8 göterim artdy. Merkezleşdirilen hasaba alnan bank kartlarynyň sany şu ýylyň 1-nji maýyndaky ýagdaýa görä, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 1,7 esse, terminallaryň sany 2,4 esse, bankomatlaryň sany 1,9 esse artdy.
TDH