Üns beriň! Bäsleşikli söwda!

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynda kanunçylygyna laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär.


Bäsleşikli söwdalar 2018-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda sagat 10-00-da Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň jaýynda geçirilýär. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolynyň 156-njy jaýy.


Bäsleşikli söwdada satuwa çykarylýan Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrliginiň, Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrliginiň, Ahal welaýat häkimliginiň we Lebap welaýat häkimliginiň desgalarynyň sanawy.


Desgalaryň ady, ýerleşýän ýeri Desganyň görnüşi,
(işiniň ugry, gurlan ýyly)
Binalaryň meýdany,
(inedördül metr)
Başlangyç bahasy
(manat)
Hususylaşdyrmagyň şertleri
Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň desgasy
Lebap welaýaty
1 «Lebap» döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň Söwda merkezi, Gazojak şäheriniň «Sazakino» demir ýol bekedi Söwda işleri,
1978 ý.
569.0 35 130.00 Hususy eýeçilige satmak
2 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Köýtendag etrap alyjylar jemgyýetiniň Bazarly söwda merkezi, Köýtendag etrabynyň Garlyk şäherçesinde ýerleşýär Söwda işleri,
2013 ý.
632.9 2 554 128.00 Hususy eýeçilige satmak
3 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň “Jeýhun” Alyjylar jemgyýetiniň Ammar jaýy, Türkmenabat şäherniň K.Gurbannepesow köçesiniň ugrunda ýerleşýär Ammar,
1987 ý.
989.4 397 729.00 Hususy eýeçilige satmak
4 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň “Jeýhun” alyjylar jemgyýetiniň Balyk guradylýan sehi, Çärjew etrabynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýär Önümçilik sehi,
1979 ý.
1 512.7 534 614.00 Hususy eýeçilige satmak
5 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Türkmenabat Söwda we awtoulaglar kärhanasynyň, Kerkiçi şahamçasynyň binalary Döwletli etrabynyň Kerkiçi şäherçesinde ýerleşýär Edara binasy,
1958-1993 ýý.
1 310.9 262 343.00 Hususy eýeçilige satmak
6 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Kerki şäher alyjylar jemgyýetiniň “Laçyn” naharhanasy, Kerki etrabynyň Kerki şäheriniň S.Seýdi köçesiniň ugrunda ýerleşýär Jemgyýetçilik iýmiti,
1965 ý.
157.5 27 010.00 Hususy eýeçilige satmak
7 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Kerki şäher alyjylar jemgyýetiniň 13-nji dükany, Kerki etrabynyň Kerki şäheriniň N.Rahmanow köçesiniň ugrunda ýerleşýär Söwda işleri,
1965 ý.
154.0 76 187.00 Hususy eýeçilige satmak
8 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Kerki şäher alyjylar jemgyýetiniň 17-nji dükany, Kerki etrabynyň Kerki şäheriniň N.Aýtakow köçesiniň ugrunda ýerleşýär Söwda işleri,
1967 ý.
227.4 11 087.00 Hususy eýeçilige satmak
9 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Dostluk alyjylar jemgyýetiniň öňki “Amyderýa” söwda kärhanasynyň binalary Döwletli etrabynyň Amyderýa şäherçesinde ýerleşýär Söwda işleri,
1985-2005 ýý.
3 512.8 2 633 987.00 Hususy eýeçilige satmak
10 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz alyjylar jemgyýetiniň Edara binasy, Hojambaz etrabynyň Beşir şäherçesiniň E.Kulyýewa köçesiniň 1-nji jaýy salgysynda ýerleşýär Edara binasy,
1968 ý.
266.4 57 429.00 Hususy eýeçilige satmak
11 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz alyjylar jemgyýetiniň ýyladyşhanasy, Hojambaz etrabynyň Beşir şäherçesiniň J.Mämedow köçesiniň ugrunda ýerleşýär Önümçilik,
1996 ý.
177.0 23 219.00 Hususy eýeçilige satmak
12 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz etrap alyjylar jemgyýetiniň çaýhana jaýy, Hojambaz etrabynyň Hojambaz şäheriniň S.Nyýazow adyndaky köçesiniň ugrunda ýerleşýär Söwda we hyzmat işleri,
1961 ý.
83.3 11 444.00 Hususy eýeçilige satmak
13 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz etrap alyjylar jemgyýetiniň Limon ýyladyşhanasy, Hojambaz etrabynyň Kerkiçi-Farap şa ýolunyň ugrunda ýerleşýär Önümçilik,
1994 ý.
659.6 102 372.00 Hususy eýeçilige satmak
14 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz alyjylar jemgyýetiniň Taýýarlaýyş söwda kärhanasynyň edara jaýy, Hojambaz etrabynyň Hojambaz şäheriniň Watan we Dostluk köçeleriniň çatrygynda ýerleşýär Edara binasy,
1972 ý.
111.7 18 814.00 Hususy eýeçilige satmak
15 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz alyjylar jemgyýetiniň Taýýarlaýyş söwda kärhanasynyň, dükany, Hojambaz etrabynyň Hojambaz şäheriniň S.Nyýazow adyndaky köçesiniň ugrunda ýerleşýär Söwda işleri,
1996 ý.
50.9 7 005.00 Hususy eýeçilige satmak
16 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Garaşsyzlyk alyjylar jemgyýetiniň Ammar jaýy, Dänew etrabynyň Boýnyuzyn bekedinde ýerleşýär Ammar,
1992-2011 ýý.
453.8 285 764.00 Hususy eýeçilige satmak
17 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Dänew alyjylar jemgyýetiniň Daýhan bazary, Dänew etrabynyň Seýdi şäherinde ýerleşýär Söwda işleri,
1999-2015 ý.
3 115.4 625 136.00 Hususy eýeçilige satmak
18 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojagala alyjylar jemgyýetiniň dükany, Çärjew etrabynyň Amyderýa daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýär Söwda işleri,
2004 ý.
778.3 132 507.00 Hususy eýeçilige satmak
19 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Pelwert alyjylar jemgyýetiniň öňki kooperatiw söwda edarasynyň jaýy, Halaç etrabynyň Pelwert geňeşliginiň Pelwert obasynda ýerleşýär Edara binasy,
1991 ý.
97.9 11 801.00 Hususy eýeçilige satmak
20 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň “Jeýhun” Alyjylar jemgyýetiniň dükany, Farap etrabynyň Bitik geňeşliginiň Magtymguly obasynda ýerleşýär Söwda işleri,
1971 ý.
201.3 52 727.00 Hususy eýeçilige satmak
21 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Gazojak söwda kärhanasynyň Sowadyjy ammary, Darganata etrabynyň Gazojak şäherinde ýerleşýär Sowadyjy ammar,
1972 ý.
401.4 59 527.00 Hususy eýeçilige satmak
22 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Saýat Alyjylar jemgyýetiniň edara jaýy, Saýat etrabynyň Saýat şäheriniň J.Mätjumaýew köçesiniň ugrunda ýerleşýär Edara binasy,
1956 ý.
1 640.1 781 240.00 Hususy eýeçilige satmak
23 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Saýat Alyjylar jemgyýetiniň dükany, Saýat etrabynyň Saýat şäheriniň Türkmenbaşy şaýolunyň ugrunda ýerleşýär Söwda işleri,
1986 ý.
40.0 21 976.00 Hususy eýeçilige satmak
24 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Saýat Alyjylar jemgyýetiniň ammar jaýy, Saýat etrabynyň Saýat şäheriniň B.Serdar köçesiniň ugrunda ýerleşýär Ammar,
1968 ý.
969.7 277 298.00 Hususy eýeçilige satmak
Daşoguz welaýaty
25 Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Akdepe etrap alyjylar jemgyýetiniň Ammar jaýy, Akdepe etrabynyň Akdepe şäheriniň A.Ataýew adyndaky köçesiniň ugrunda ýerleşýär Ammar,
1968 ý.
460.2 79 878.00 Hususy eýeçilige satmak
26 Daşoguz welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Gubadag etrap alyjylar jemgyýetiniň Mal soýulýan sehi, Gubadag etrabynyň Gubadag şäheriniň Bagt köçesiniň ugrunda ýerleşýär Gassaphana,
1985 ý.
364.0 59 372.00 Hususy eýeçilige satmak
27 Daşoguz welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Boldumsaz etrap alyjylar jemgyýetiniň Mal soýulýan sehi Boldumsaz etrabynyň, Boldumsaz – Akdepe ýolunyň ugrunda ýerleşýär Gassaphana,
1997 ý.
122.0 24 811.00 Hususy eýeçilige satmak
28 Daşoguz welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Gurbansoltan eje adyndaky etrap alyjylar jemgyýetiniň Gök-miwe önümleri gaplaýan sehi, Gurbansoltan etrabynyň Gurbansoltan eje adyndaky şäherinde ýerleşýär Önümçilik,
1983 ý.
640.5 110 623.00 Hususy eýeçilige satmak
29 Daşoguz welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Görogly etrap alyjylar jemgyýetiniň 1-nji çörek sehi, Görogly etrabynyň Görogly şäheriniň Ýalkym köçesiniň 2-nji jaýy Önümçilik we Söwda,
1961 ý.
455.3 76 201.00 Hususy eýeçilige satmak
30 Daşoguz welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Görogly etrap alyjylar jemgyýetiniň Balykhana jaýy, Görogly etrabynyň Görogly şäheriniň S.Nyýazow adyndaky köçesiniň 22-nji jaýy Jemgyýetçilik iýmiti,
1978 ý.
60.3 12 065.00 Hususy eýeçilige satmak
31 Daşoguz welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Görogly etrap alyjylar jemgyýetiniň Awtoulag garažy, Görogly etrabynyň Görogly şäheriniň Aşgabat köçesiniň 1-nji jaýy Awtogaraž,
1967 ý.
243.7 37 726.00 Hususy eýeçilige satmak
32 Daşoguz welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Daşoguz lomaý söwda bazasynyň “Nowruz” kafesi, S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Diýar geňeşliginiň çäginde ýerleşýär Jemgyýetçilik iýmiti,
1985 ý.
203.0 25 018.00 Hususy eýeçilige satmak
33 Daşoguz welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Merkezi daýhan bazarynyň “Şeker” bazary, Daşoguz şäheriniň Aşgabat köçesiniň ugrunda ýerleşýär Söwda işleri,
1982 ý.
841.13 228 689.00 Hususy eýeçilige satmak
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň desgalary
Ahal welaýaty
34 Halkyň sarp edýän harytlaryny öndürýän önümçilik birleşiginiň 1-nji tikinçilik sehi, Bäherden etrabynyň Bäherden şäheriniň Mollanepes köçesiniň 2-nji jaýy Halkyň sarp edýän harytlaryny öndürmek,
1978 ý.
3 410.97 2 558 310.30 Hususy eýeçilige satmak
35 Daşoguz çeper halyçylyk kärhanasyna degişli Gurbansoltan eje adyndaky haly önümhanasy, Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň Halyçylar köçesiniň 11-nji jaýy Haly önümlerini öndürmek,
1972 ý.
670.45 568 588.49 Hususy eýeçilige satmak
Lebap welaýaty
36 “Garabekewül” senagat kärhanasy, Halaç etrabynyň Garabakewül şäheriniň Türkmenistan köçesiniň 27-nji jaýy Tikin önümlerini öndürmek,
1970 ý.
1 964.9 1 522 962.00 Hususy eýeçilige satmak
Mary welaýaty
37 Mary çeper halyçylyk kärhanasyna degişli Türkmengala haly önümhanasy, Türkmengala şäheriniň Täze ýol köçesiniň 4-nji jaýy Haly önümlerini öndürmek,
1999 ý.
2 678.93 1 760 495.00 Hususy eýeçilige satmak
38 Mary çeper halyçylyk kärhanasyna degişli Bagtyýarlyk haly önümhanasy, Baýramaly etrabynyň Bagtyýarlyk şäherçesiniň Şagadam köçesiniň 3-nji jaýy Haly önümlerini öndürmek,
2015 ý.
266.3 612 166.00 Hususy eýeçilige satmak
Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrliginiň desgalary
Lebap welaýaty
39 Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Bagtyýarlyk awtoussahanasy, Çärjew etrabynyň Hojagala şäherçesinde ýerleşýär Hyzmat,
2010 ý.
691.0 182 623.00 Hususy eýeçilige satmak
Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrliginiň desgalary
Balkan welaýaty
40 “Balkan azyk önümleri” kärhanasynyň dükany, Türkmenbaşy etrabynyň Belek şäherçesinde ýerleşýär Söwda işleri,
2012 ý.
182.2 180 762.29 Hususy eýeçilige satmak
Lebap welaýaty
41 «Arzuw» maldarçylyk hojalygynyň maldarçylyk fermasy, Hojambaz etrabynyň “Gyzylgum” daýhan birleşigiň çäginde ýerleşýär Mal ýatagy,
1970 ý.
988.0 51 878.40 Hususy eýeçilige satmak
Ahal welaýat häkimliginiň desgalary
Ahal welaýaty
42 «Ahalgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 11-nji gurluşyk gurnama müdirliginiň keramiki kerpiç sehi, Sarahs etrabynyň Sarahs şäherçesiniň Ş.Durdyýew köçesiniň 40-njy jaýy Kerpiç öndürmek,
1974 ý.
1 480.1 153 329.00 Hususy eýeçilige satmak
43 «Ahalgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 1-nji gurluşyk gurnama müdirliginiň keramiki kerpiç sehi, Bäherden etrabynyň Bäherden şäheriniň demirgazyk-gündogar çäginde ýerleşýär Kerpiç öndürmek,
2013 ý.
1 075.02 549 640.00 Hususy eýeçilige satmak
Lebap welaýat häkimliginiň desgalary
Lebap welaýaty
44 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 2-nji gurluşyk gurnama müdirligi (Farap etrabyndaky bölümi bilen), Türkmenabat şäheriniň Aragatnaşyk bölüminiň 14 salgysy Gurluşyk gurnama işleri,
1984 ý.
6 700.0 1 818 452.00 Hususy eýeçilige satmak
45 Mehanizasiýa işleriniň ýöriteleşdirilen kärhanasy (ýanaşyk duran ammarlarynyň binalary bilen), Türkmenabat şäheriniň «Himzawod» P/O-14 salgysy Gurluşyk gurnama işleri,
1958-1988 ýý.
15 000.0 7 426 931.00 Hususy eýeçilige satmak
46 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 3-nji ýöriteleşdirilen gurluşyk gurnama müdirligi, Türkmenabat şäheriniň Himzawod P/O-14 salgysy Gurluşyk gurnama işleri,
1976 ý.
9 700.0 10 447 227.00 Hususy eýeçilige satmak
47 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň «Lebapgurluşykhyzmat» müdirligi, Türkmenabat şäheriniň Himzawod 14 salgysy Gurluşyk gurnama işleri,
1986 ý.
15 000.0 5 830 592.00 Hususy eýeçilige satmak
48 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň «Lebapgurluşykhyzmat» müdirligine degişli bölümi, Saýat etrabynyň Sakar şäheriniň S.A.Nyýazow köçesiniň 59-njy jaýy Gurluşyk gurnama işleri,
1976 ý.
2 900.0 1 208 845.00 Hususy eýeçilige satmak
49 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 13-nji gurluşyk gurnama müdirligi (Görogly beg Türkmen köçesinde ýerleşýän edara jaýy we Çärjew etrabyndaky bazasy bilen bilelikde), Türkmenabat şäheriniň Ärsarybaba köçesiniň 52-nji jaýy Gurluşyk gurnama işleri,
1966-1981 ýý.
2 478.0 6 205 318.20 Hususy eýeçilige satmak
50 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 8-nji gurluşyk gurnama müdirligi Halaç etrabynyň Halaç şäherçesiniň S.A.Nyýazow adyndaky köçesiniň 90-njy jaýy Gurluşyk gurnama işleri,
1985 ý.
2 474.4 1 764 134.00 Hususy eýeçilige satmak
51 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 19-njy gurluşyk-gurnama müdirligi, Döwletli etrabynyň Amyderýa şäherçesiniň S.A.Nyýazow köçesiniň 22-nji jaýy Gurluşyk gurnama işleri,
1971 ý.
3 037.7 3 187 282.00 Hususy eýeçilige satmak
52 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 19-njy gurluşyk-gurnama müdirligine degişli bölümi, Köýtendag etrabynyň Mukry şäherçesiniň Kemine köçesiniň 29-njy jaýy Gurluşyk gurnama işleri,
1960 ý.
5 512.5 650 737.00 Hususy eýeçilige satmak


Bäsleşikli söwdalara gatnaşmaga Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde öz wagtynda ýüz tutma beren, öňünden ýörite tölegleri tölän hem-de bäsleşikli söwdalara gatnaşmak üçin hasaba alnan Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň raýatlary, şeýle-hem Türkmenistanyň döwlet eýeçiligine degişli däl edara görnüşli taraplary we daşary ýurtlaryň edara görnüşli taraplary çagyrylýar.
Daşary ýurtlaryň kanunçylygyna laýyklykda döredilen ýuridik şahslar, halkara guramalary, olaryň Türkmenistandaky şahamçalary we hemişelik wekillikleri eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagyna we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagyna diňe Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Ykdysadyýeti töwekgelçiliklerden goramak agentliginiň degişli netijenamasy bolan ýagdaýynda gatnaşyp bilerler.
Ýüz tutmalary kabul etmek we hasaba almak şu habaryň çap edilen güninden başlap, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde amala aşyrylýar we bäsleşikli söwdalaryň başlanmagyna 24 sagat galanda tamamlanýar.
Bäsleşikli söwdalara gatnaşmagyň tertibi barada we desgalar baradaky goşmaça maglumatlar Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Emläk gatnaşyklary we telekeçiligi goldamak bölümi we degişli ugurdaş bölümlerinde berilýär. Bäsleşikli söwdalara gatnaşyjylaryň hemmesine hususylaşdyrylýan desgalar bilen öňünden tanyşmaga mümkinçilik berilýär.
Döwlet eýeçiligindäki obýektler onuň borçnamalary bilen bilelikde hususylaşdyrylýar.


Habarlaşmak üçin telefonlar:
Aşgabat şäherinde (+993 12) 39-46-09
/72/73/75
Änew şäherinde (+993 137) 33-0-21
Balkanabat şäherinde (+993 222) 7-89-34
Daşoguz şäherinde (+993 322) 9-10-19
9-15-10
Türkmenabat şäherinde (+993 422) 6-11-52
Mary şäherinde (+993 522) 6-06-87