MINISTRLIGIŇ ESASY IŞLERI (FUNKSIYALARY)

  • Türkmenistanyň Döwlet býujetini taýýarlamak we ony ýerine ýetirmek
  • Döwletiň maliýe maksatnamasyny işläp taýýarlamak
  • Türkmenistanyň täze Býujet kodeksini işläp taýýarlamak
  • Maliýe, býujet, salgyt syýasatyny durmuşa geçirmek boýunça teklipleri işläp taýýarlamak
  • Türkmenistanda maliýe bazarlaryny ösdürmek boýunça teklipleri işläp taýýarlamak
  • Türkmenistanda ätiýaçlandyryş işini düzgünleşdirmek we oňa gözegçilik etmek
  • Türkmenistanda auditorçylyk işini utgaşdyrmak we oňa gözegçilik etmek
  • Gymmatly kagyzlar bazaryny guramakda döwlet syýasatyny geçirmek
  • Buhgalterçilik hasaba alnyşy we maliýe hasabatlylygy babatynda ýeke-täk hasaba alyş syýasatyny emele getirmek
  • Buhgalterçilik hasaba alnyşynyň we maliýe hasabatlylygynyň umumy kabul edilen halkara standartlarynyň talaplaryna laýyk gelýän milli standartlaryny taýýarlamak


Main menu
Full_page | by MinFin