Bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (25.11.2019)

1. LOT № 381.
Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky «Köpetdag» sport toplumynyň we oňa degişli bolan beýleki binalaryň durkuny täzelemegiň 1-nji tapgyrynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi.

2. LOT № 555.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Aga Hanjaýew köçesiniň ugrundaky täze gurulýan ýaşaýyş jaýlaryň daşky elektrik geçirijisini gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

3. LOT № 579.
Daşoguz welaýatanyň Daşoguz şäheriniň Şagadam köçesiniň ugrundaky köp gatly ýaşaýyş toplumynyň 1-2-3-nji tapgyrlarynyn daşky inžener ulgamlarynyň gurlusygy we abadanlaşdyrmak boýunça gurlusyk-gurnama isleri hem-de Daşoguz köçesiniň ugrundaky ýyladyş gazanhanasynyň we 4 gatly 16 öýli ýaşaýyş jaýynyň daşky inžener ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

4. LOT № 593.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Garadaşaýak ýaşaýyş toplumynyň elektrik üpjünçiligini gowulandyrmak üçin enjamalary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

5. LOT № 757.
Ýaşaýyş jaýlaryň daş keşbini düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

6. LOT № 826.
Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky Türkmen döwlet medeniýet institutyna ozalky Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň syýahatçylyk bölüminiň goşulmagy bilen gerekli okuw enjamlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi.

7. LOT № 828.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň "Keýmir" we "Dähli" serhet galalarynyň içki gaz geçiriji ulgamyny gurmak üçin dürli görnüşdäki harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

8. LOT № 837.
Türkmen oba hojalyk institutynyň okuw binasyna gerek bolan mebel harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

9. LOT № 855.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň 2-nji saglyk öýüniň durkuny täzelemek üçin harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

10. LOT № 860.
Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň häkimliginiň edara binasynyň düýpli bejeriş işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

11. LOT № 871.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň Serhetabat serhet birikmesiniň gurluşyk-gurnama işleri üçin dürli görnüşdäki harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

12. LOT № 875.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Halkara karantin merkezine barýan ýoluň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

13. LOT № 876.
Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Ýaňgala we Hurmantgökje geňeşliklerinde agyz suw geçiriji ulgamynyň gurluşygyna gerek gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

14. LOT № 877.
Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň “Ahal” daýhan birleşiginiň HL-10 kW elektrik howa ulgamynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

15. LOT № 878.
Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndaky kuwwatlylygy bir gije-gündizde 20000 m3 bolan lagym suw arassalaýjy desga üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

16. LOT № 879.
Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Kaka şäherindäki hassahananyň durkuny täzelemek (2-nji tapgyr) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

17. LOT № 880.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Azatlyk köçesiniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

18. LOT № 881.
Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Gökdepe şäherinde gurulýan 2 gatly, 16 öýli 24 sany ipoteka ýaşaýyş jaýynyň awtoulag ýolunyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

19. LOT № 882.
Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň çäginde ýerleşýän "Paryzdepe" ýadygärligine barýan ýoly döwrebaplaşdyrmak (yşyklandyryş işleri bilen) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

20. LOT № 883.
Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň 4-nji orta mekdebiniň binasyny düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

21. LOT № 886.
Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň M.Garlyýew adyndaky geňeşliginiň Alili obasyndaky elektrik geçiriji howa ulgamynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

22. LOT № 887.
Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň Gurbansoltan eje adyndaky şäheriniň elektrik geçiriji howa ulgamynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

23. LOT № 888.
Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň Şabat geňeşliginiň Çandyr obasyndaky 531 belgili KTP-niň elektrik geçiriji howa ulgamynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

24. LOT № 889.
Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň Täze zaman geňeşliginiň Janam obasyndaky elektrik geçiriji howa ulgamynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

25. LOT № 890.
Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň Gulmaç geňeşliginiň çägindäki täze, döwrebap şäherçede gurulýan 4 çykalgaly ýangyn howpsuzlygy bölüminiň edara binasy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

26. LOT № 891.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň 3720,3711,3912,TP11 trasformator beketleriniň durkuny täzelemek (TP-3912) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

27. LOT № 892.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň 3720,3711,3912,TP11 trasformator beketleriniň durkuny täzelemek (TP-3720) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

28. LOT № 893.
Balkan welaýatynyň Gumdag şäherindäki 2,3,5,6,7-nji kwartallar üçin kuwwatlylygy 400 kWa bolan transformatory 2x630 kWa çalyşmak, 4,11,13-nji kwartallar üçin 250 kWa bolan transformatory 2x630 kWa çalyşmak we olarda ozal daşdan gurlan TP-niň durkuny täzeläp, içindäki köne 10/0,4 elektrik enjamlaryny çalyşmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

29. LOT № 896.
Aşgabat-Gökdepe-Türkmenbaşy awtoulag ýolunyň Arçman-Bamy 81-101 km böleginiň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi.

30. LOT № 897.
Aşgabat-Gökdepe-Türkmenbaşy awtoulag ýolunyň Arçman-Bamy 101-120,06 km böleginiň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi.

31. LOT № 899.
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Seýsmologiýa we atmosferanyň fizikasy institutynyň baş binasynyň düýpli abatlaýyş işlerine gerek gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy.

32. LOT № 900.
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Seýsmologiýa we atmosferanyň fizikasy institutynyň "Aşgabat" obserwatoriýasynyň binasynyň düýpli abatlaýyş işleri üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy.

33. LOT № 901.
Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň prokuraturasynyň edara binasynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

34. LOT № 902.
Balkan welaýatynyň Etrek etrabynyň prokuraturasynyň edara binasynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

35. LOT № 903.
Balkan welaýatynyň Hazar şäheriniň Magtymguly ýaşaýyş jaý toplumynda 1 sany 2*630 kW transformator bekedini gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

36. LOT № 906.
Aşgabat şäherinde Parahat - 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

37. LOT № 908.
Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň "Tarp ýer" daýhan birleşiginiň Tarp ýer geňeşliginiň Ezer obasyndaky eltiji we içki agyz suw geçirijini täzeden gurmak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

38. LOT № 909.
"Daşguýy", "Dähli"we “Garadaşly" serhet galalarynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin dürli görnüşdäki harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

39. LOT № 912.
Aşgabat şäheriniň 4-nji saglyk öýüniň Bekrewe şahamçasynyň jaýynyň üçegini düýpli abatlamak üçin enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

40. LOT № 913.
Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň barlaghana binasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

41. LOT № 914.
Balkan welaýatynyň Serdar şäherindäki 1-nji orta mekdebiň binasy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

42. LOT № 915.
Balkan welaýatynyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

43. LOT № 916.
Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň Magtymguly köçesindäki 600 orunlyk orta mekdebiň binasy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

44. LOT № 917.
Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň Çerkezli obasyndaky 240 orunlyk orta mekdebiň binasy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

45. LOT № 918.
Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň Magtymguly köçesindäki 600 orunlyk orta mekdebiň binasy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

46. LOT № 919.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Aeroport şäherçesinde 4 gatly, 24 öýli 10 sany ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

47. LOT № 921.
Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynda kuwwatlylygy bir gije-gündizde 40000m³ bolan agyz suwyny arassalaýjy desganyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

48. LOT № 923.
Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherindäki, Gubadag we Boldumsaz etraplaryndaky elektrik geçiriji howa ulgamlarynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

49. LOT № 924.
Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň çäginde "Serdar-35/10 kW" L-2-de 15-nji sütünden 75-nji sütüne çenli, L-3-de 15-nji sütünden 120-nji sütüne çenli HU-10 kW elektrik geçirijisiniň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

50. LOT № 925.
Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabyndaky Ýurt-220/110/10 kW-dan çykýan HU-10 kW elektrik geçiriji howa ulgamynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

51. LOT № 927.
Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň “Aşgabat” daýhan birleşiginden Galaýer şäherçesine çenli awtoulag ýolunyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

52. LOT № 928.
Aşgabat şäherindäki Saglyk ýolunyň 8,5 km böleginde ýerleşýän heýkelleri düýpli abatlamak we bejermek üçin harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

53. LOT № 931.
Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Garahan obasyndaky suw geçirijiniň we suw bekediniň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

54. LOT № 932.
Mary welaýatynyň Ýolöten şäherindäki sport mekdebiniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

55. LOT № 934.
Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň 7-nji umumy ýaşaýyş jaýy üçin harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

56. LOT № 937.
Ahal welaýatynyň Tejen şäheriniň suw üpjünçiligi (1-nji tapgyr) desgasy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

57. LOT № 938.
Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Altyn asyr şäherçesiniň lagym geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

58. LOT № 939.
Ahal welaýatynyň Tejen şäheriniň lagym geçiriji ulgamynyň gurluşygy (lagym ulgamy, 1-nji etap) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

59. LOT № 940.
"Esenguly" serhet birikmesiniň binalar toplumynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin dürli görnüşdäki harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

60. LOT № 950.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Aeroport şäherçesindäki 4 gatly, 24 öýli 10 sany ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

61. LOT № 951.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Aeroport şäherçesindäki 4 gatly, 24 öýli 10 sany ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

62. LOT № 952.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Aeroport şäherçesindäki 4 gatly, 24 öýli 10 sany ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

63. LOT № 953.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Aeroport şäherçesindäki 4 gatly 24 öýli 10 sany ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

66. LOT № 984.
Ahal welaýatynyň Köpugurly hassahanasynyň kislorod stansiýasyny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

67. LOT № 1301.
Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynyň Oguzhan şäherçesiniň Magtymguly köçesiniň ugrundaky seýilgähiň daş-töwereginiň durkuny täzelemek üçin enjamlary we gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

68. LOT № 1381.
Daşoguz welaýat Baş bilim müdirliginiň edara binasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

Bäsleşik 2019-njy ýylyň 25-nji noýabrynda geçirilýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:
Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, 48A otag. tel. 39-46-32; 39-46-38.