Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow V Aziýa oýunlarynyň taryhy ähmiýetini belledi

07.09.2017
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Aşgabat 2017” oýunlaryna on gün galmagy mynasybetli geçirilen dabaralara gatnaşdy.
Irden döwlet Baştutanymyz Olimpiýa şäherçesine, “Sport” myhmanhanasyna geldi. Bu ýere Mejlisiň başlygy, hökümet agzalary, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, giň sport jemgyýetçiligiň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri we köpsanly myhmanlar ýygnandylar.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

31.08.2017
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň ýurdumyzyň 2017-nji ýylyň 8 aýynda durmuş-ykdysady ösüşiniň netijelerine bagyşlanan göçme mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda hökümetiň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň işiniň netijelerine garaldy, kabul edilen Prezident maksatnamalarynyň we beýleki durmuş-ykdysady maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişine baha berildi. Gün tertibine Söwda -senagat edarasynyň işiniň käbir meseleleri we möhüm resminamalaryň birnäçesiniň taslamalary hem girizildi.
Hormaly Prezidentimiz gün tertibine girizilen meselelere geçmek bilen, şu ýylyň sekiz aýynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň ösüşiniň jemleri hakynda hasabat bermek üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowa söz berdi.

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 45-si hasaba alyndy

26.08.2017
Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen yşyklandyryş kerosini, awtobenzini, gidroarassalanan dizel ýangyjyny, şeýle hem Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen awtobenzini satyn aldylar.

Wideoşekilli iş maslahatynda welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek meselesine seredildi

21.08.2017
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow birnäçe ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.
Gün tertibine paýtagtymyzy hem-de welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň strategiýasyny durmuşa geçirmegiň, möwsümleýin oba hojalyk işlerini zerur derejede alyp barmagyň, gyşky ýyladyş möwsümine taýýarlyk görmegiň, milli senenamamyzyň şanly seneleri hem-de Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary mynasybetli çäreleri guramak baradaky meseleler girizildi.

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 18-si hasaba alyndy

19.08.2017
Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan gelen telekeçiler suwuklandyrylan gazy (“Türkmengaz” DK), Birleşen Arap Emirlikleriniň işewürleri bolsa tehniki ýody (“Türkmenhimiýa” DK) satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna tekiz boýalan we žakkard tüýjümek önümleri, trikotaž önümleri, nah ýüplük we hojalyk pamygy ýerlenildi. Olary Russiýadan, Türkiýeden we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler satyn aldylar.

“Aşgabat 2017” Oýunlarynyň nyşany dünýäniň iň beýik depeleriniň biri – Abu Ali ibn Sina nokadyna çykaryldy

16.08.2017
Döwlet habarlar agentliginiň (TDH) hem-de Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky Ýerine ýetiriji komitetiň bilelikde guran “Dagyň depesine çykmak” taslamasynyň çäklerinde Aşgabatda geçiriljek iri halkara ýaryşlarynyň nyşany Türkmenistanyň iň belent dag gerişlerinde hem-de ýurdumyzyň her welaýatynyň ajaýyp ýerlerinde galdyryldy.

Türkmenistanyň DHÇMB-niň söwdalarynyň şertnamasy ABŞ-nyň 11 million dollaryna golaý möçberden ybarat boldy

12.08.2017
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 25-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen dürli kysymly awtobenzini we dizel ýangyjyny, Birleşen Arap Emirlikleriniň işewür toparynyň wekilleri bolsa tehniki ýody (“Türkmenhimiýa” DK) satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna pagta ýagy, nah mata we ýüplük, jinsi mata, buýan köki ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa, BAE, Türkiýe, Pakistan we Owganystan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 11 million dollaryna golaý boldy.

Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky haryt dolanyşygy 40 göterim artdy

08.08.2017
Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky haryt dolanyşygy 2017-nji ýylyň 6 aýynda geçen ýylyň şu döwri bilen deňeşdireniňde 40 göterimden hem köp artdy. Bu barada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Ilham Aliýew bilen Bakuda geçirilen gepleşikleriň dowamynda aýtdy.
Şunda ikitarapda hem bar bolan mümkinçilikleriň ýeterlik peýdalanylmaýandygy, söwda hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýynyň iki ýurduň hakyky mümkinçiliklerine laýyk gelmeýändigi bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ikitaraplaýyn söwda gatnaşyklarynyň hem-de haryt dolanyşygynyň depginleriniň ýagdaýyny bilelikde içgin seljermegi teklip etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

04.08.2017
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň 7 aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine, Prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegine gönükdirilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine garaldy hem-de halkymyzyň abadançylygyna gönükdirilen içerki syýasatyň birnäçe möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işiniň netijelerine ýakynda garaldy, taktika okuw türgenleşikleri üstünlikli geçirildi. Hormatly Prezidentimiz bilelikdäki mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowa söz berdi. Wise-premýer şu ýylyň ýedi aýynyň jemleri boýunça ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabat döwründe jemi içerki önüm 6,4 göterim artdy,

Obasenagat toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýady pugtalandyrylýar

20.07.2017
Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrliginiň ygtyýaryna döwrebap oba hojalyk tehnikalarynyň gelmegi dowam edýär. Ine, täze ekiş möwsüminiň öňüsyrasynda ýurdumyza “John Deere 8245R” sürüm traktorlarynyň, şeýle hem bütin dünýä meşhur “CLAAS” maşyngurluşyk kompaniýasynyň (Germaniýa Federatiw Respublikasy) “AXOS 340 CX” köpugurly traktorlarynyň birinji tapgyry gelip gowuşdy.
Täze oba hojalyk maşynlaryny garşylamak dabarasyna ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň ýolbaşçylary we esasy hünärmenleri gatnaşdylar. Täze maşynlaryň tehniki aýratynlyklary bilen tanyşmak maksady bilen, Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde ýörite okuwlar guraldy.

Pages

Subscribe to TÜRKMENISTANYŇ MALIÝE WE YKDYSADYÝET MINISTRLIGI RSS